Logo PRIM velke.png

Tato učebnice informatiky pro střední školy je betaverzí určenou k ověřování ve školním roce 2019/2020 v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení. Odkazy na kapitoly k ověřování najdete na úvodní stránce. Na stránce Kontakt nám můžete dát vědět, pokud si všimnete nějakých chyb či jiných nedostatků.


Projekt PRIM — informace k ověřování 2019/2020

Z Informatika pro každého
< Učebnice(přesměrováno z Hlavní strana)
Přejít na: navigace, hledání


Tohle je hlavní přístupové místo k materiálům projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM) pro výuku středoškolské informatiky. Programování se věnuje jiná učebnice, zde se zaměřujeme na pojem informace, modelování, informační systémy a částečně na algoritmizaci.

Střední škola je pro mnohé žáky poslední příležitostí rozvoji informatického myšlení a k systematickému seznamování se základy informatiky. Opíráme se zde o zkušenosti žáků z předchozích let. Tyto střípky uvádíme do vzájemných souvislostí tak, aby žáci získali celkový přehled o informatice (nebo aspoň o jejích základních částech), a zárovaň tak, aby získané dovednosti uměli přenést a využít je i mimo typové situace. Většina z nich nebude v praxi využívat informatické myšlení při programování, všichni ale rádi využijí možnost zefektivnit zejména rutinní práci — ať už s počítačem, nebo bez.

Co tu najdete

Cílem těchto materiálů je podpořit učitele a jejich žáky při výuce informatiky. To vyžaduje na jedné straně stručné programy pro konkrétní hodiny, podle kterých mohou učitelé vyučovat. Na straně druhé ale také dostatečně podrobné příklady, úlohy (vč. řešení těch složitějších) a vysvětlení, informatika je totiž nové téma nejen pro žáky, ale i pro mnohé učitele. Materiály jsme se tedy snažili rozdělit a zorganizovat tak, aby se s nimi dobře pracovalo různě zkušeným učitelům.

Plán hodiny
popisuje stručně posloupnost konkrétních aktivit. Poslouží těm, kdo se v tématu a výukových cílech dobře orientují.
Metodické poznámky
osvětlují širší kontext a souvislosti z hlediska výuky.
Učebnice
je poměrně klasický učební text, z něhož mohou čerpat jak studenti, tak i učitelé, pro které je problematika zatím nová. Tyto texty existují k většině řipravených hodin. Volně sledují plány hodin, musí ale fungovat i samy o sobě (např. pro chybějící studenty). Proto se od plánu hodiny někdy učebnice odchyluje.

Níže najdete odkazy na stručné přehledy ke konkrétním hodinám. Aby vás mohly vést přímo během výuky, jsou poměrně stručné. Vedle nich proto najdete shrnující metodické komentáře a také odkazy do učebnice jako takové, která podrobně popisuje konkrétní výukové aktivity a závěry, ke kterým aktivity vedou.

Jak s materiály pracovat

V první řadě pro ty, kdo materiály ověřují v rámci projektu PRIM:

 • Před začátkem ověřevání je potřeba prostudovat tuto stránku, předmuluvu pro učitele a metodické pokyny.
 • Výchozím bodem pro výuku jsou pak stránky jednotlivých hodin (odkazy níže), kde dostaneme hrubý přehled o cíli hodiny a vzdělávacích aktivitách.
  • Do hodiny si můžeme přinést plán hodiny; předtím jej podle potřeby doplníme vlastními poznámkami (např. upravenými časovými odhady tak, aby vyhovovaly dané skupině studentů). Není úkolem se těchto plánů za každou cenu držet. Ukazují východisko, které skoro vždy funguje, občas je ale učitelé podle svého uvážení přizpůsobí situaci.
  • Někomu takový popis a příprava stačí, umí si výuku přesdstavit a ví, co má dělat. Kdo potřebuje podrobnosti, měl by je najít v metodických poznámkách k hodině nebo v příslušné kapitole učebnice jako takové.

Ti, kdo učebnici neověřují v rámci projektu PRIM, ji samozřejmě mohou využít taktéž. Pro takový případ je vhodná vždy aktuální verze. Mohou se opřít o připravené plány hodin, nebo si vytvořit plány vlastní (učebnice obsahuje více aktivit i látky, než kolik využívají přípravy pro projekt PRIM). Budeme samozřejmě rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu — zkušenosti z výuky, připomínky či náměty na vylepšení, slabá místa, dotazy... pište přímo na lessner@ksvi.mff.cuni.cz.

Obsah

Následují odkazy na jednotlivé kapitoly učebnice - hodiny. Téměř pokaždé jsou to dvouhodinovky. Na začátku každé kapitoly je modrý blok s komentářem pro učitele, vč. odkazu na podrobný plán hodiny. Ten uvádí i časové odhady pro jednotlivé aktivity tak.

Tyto odhady slouží pro hrubou orientaci, samozřejmě je potřeba výuku přizpůsobit především studentům. Učebnici využívá celá škála středních škol. Někteří studenti mají méně zkušeností z minulosti nebo prostě pro daný princip potřebují zažít více příkladů. Některé téma zaujme natolik, že je škoda aktivitu ukončovat. A někteří studenti naopak bez potíží postupují rychleji.

Informace

 1. Úvod a komunikace
 2. Co jsem za zvíře?
 3. Rozhodovací stromy
 4. Měření stromů a informací
 5. Data a význam
 6. Úlohy k ověření porozumění a osvojených dovedností

Grafy a modelování

 1. Grafy - Úvod
 2. Zapisování grafů
 3. Jednotažky
 4. Projdi bludiště, zachráníš kozu
 5. Úlohy k ověření porozumění a osvojených dovedností

Informační systémy

 1. Úvodní hra
 2. První seznámení
 3. Aplikace Coda.io
 4. Použitelnost
 5. Vývoj informačního systému
 6. Závěrečný projekt

Algoritmus

 1. Algoritmus - Úvodní pokusy
 2. Slovní popis pracovního postupu
 3. Vývojové diagramy
 4. Úlohy k ověření porozumění a osvojených dovedností


Učebnice a nové RVP

Vzdělávací cíle, stanovené pro tuto učebnici, vycházejí z tabulky očekávaných výstupů pro zapracování informatiky do RVP. Pokud žák zvládne základní učivo, získá níže vyjmenované kompetence z revidovaného RVP pro informatiku na střední škole s maturitou. V následující tabulce uvádíme, nakolik učebnice které výstupy naplňuje a ke kterým přispívá.


Okruh Očekávané výstupy Jak učebnice přispívá dosažení výstupu
Data, informace a modelování posuzuje množství informace podle úbytku možností;

interpretuje získané výsledky a závěry, vyslovuje předpovědi na základě dat, uvažuje při tom omezení použitých modelů; odhaluje chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; odhalí a sám se vyvaruje kognitivních zkreslení

Výrazně přispívá (pečlivou interpretaci a citlivost na kognitivní zkreslení je nutno dlouhodobě rozvíjet i v dalších kontextech).
rozlišuje a používá různé datové typy; porovná různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlí proces a úskalí digitalizace, včetně principů fungování bezeztrátové a ztrátové komprese dat Naplňuje (datové typy řeší také učebnice programování).
formuluje problém a požadavky na jeho řešení; získává potřebné informace, posuzuje jejich využitelnost a dostatek (úplnost) vzhledem k řešenému problému; používá systémový přístup k řešení problémů; pro řešení problému sestaví model Výrazně přispívá (pro úplně osvojení musí žáci dané dovednosti rozvíjet i v dalších kontextech).
převede data z jednoho modelu do jiného; najde chyby daného modelu a odstraní je; porovná různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému Naplňuje.
Algoritmizace a programování vysvětlí daný algoritmus, program; určí, zda je daný postup algoritmem Částečně přispívá (žáci cvičí potřebné činnosti, cíleně se jim ale věnují v učebnici programování).
rozdělí problém na menší části, rozhodne, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodní; sestaví a zapíše algoritmy pro řešení problému
zobecní řešení pro širší třídu problémů; ověří správnost, najde a opraví případnou chybu v algoritmu
ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotí nároky algoritmů; algoritmy podle různých hledisek porovná a vybere pro řešený problém ten nejvhodnější; vylepší algoritmus podle zvoleného hlediska
Informační systémy vysvětlí, co je informační systém a k čemu slouží; analyzuje a hodnotí veřejné informační systémy z hlediska struktury, vzájemné provázanosti a zabezpečení; rozpozná informační toky v přirozených systémech Částečně přispívá (učebnice neřeší přirozené informační systémy).
formuluje problém a požadavky na jeho řešení, specifikuje a stanoví požadavky na IS Naplňuje.
navrhne procesy zpracování dat a role jednotlivých uživatelů
otestuje svoje řešení IS se skupinou vybraných uživatelů (spolužáků), vyhodnotí výsledek testování, případně navrhne vylepšení, naplánuje kroky k jeho plnému nasazení do provozu, rozpozná chybový stav, zjistí jeho příčinu a navrhne způsob jeho odstranění Částečně přispívá (žáci nenasazují IS do provozu).
Počítač a jeho ovládání rozumí fungování softwaru natolik, aby jej mohl efektivně a bezpečně používat a snadno se naučil používat novou verzi i nové aplikace Částečně přispívá. Tam, kde je to účelné, žáci pracují s různými palikacemi, a učí se přitom, jak se v nich rychle zorientovat.

Tyto vzdělávací materiály jsou betaverzí určenou k ověřování ve školním roce 2018/2019 v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení.

Logo EU MSMT.png