Odkazy na kapitoly k ověřování najdete na úvodní stránce. Tyto vzdělávací materiály jsou alfa verzí určenou k ověřování ve školním roce 2018/2019 v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení.


Zapisování grafů

Z Informatika pro každého
Přejít na: navigace, hledání
Úvod · Regulární grafy
ikona boxu
Co se naučíš:
 • Převádět mezi sebou různé notace a nakreslení grafu.
 • Převést graf na některou notaci a zpět prostřednictvím počítače.
 • Dobře popsat, jak postupovat při převodech notací a grafů.
 • Posoudit, pro které grafy se hodí jaká notace (z alespoň dvou, které se naučíme).
ikona boxu
Obvyklý průběh hodiny a metodické poznámky


Informace v tomto boxu lze zobrazit samostatně (např. pro tisk).

Související materiály: Plán hodiny (k použití přímo ve výuce), TODO: [[[:Učebnice/Grafy/Zapisování grafů/Hodina/PRIM-PL]] Pracovní list pro studenty] ------------- vkládat podmínečně, jen pokud PL existuje TODO: vytvořený v rámci projektu PRIM. --- doplň odkaz na PRIM, vkládej jako šablonu, aby se vložil externí odkaz

TODO: RVP

Výstupy podle RVP:
 • Posuzuje množství informace podle úbytku možností
 • Získává potřebné informace, posuzuje jejich využitelnost a dostatek (úplnost) vzhledem k řešenému problému
 • XXX

taky vcěci z modelování, z různých kódování, porovnávání/hodnocení...

TODO: Používá systémový přístup k řešení problému, Pro řešení problému sestaví model, algoritmizace (strategie) V této hodině se studenti seznámí se dvěma základními grafovými notacemi, se seznamem hran a maticí sousednosti. Nejde přitom nutně o to, aby následně řešení grafových úloh programovali. Kódování grafů je příležitost ke zkoumání a porovnávání různých reprezentací téže skutečnosti, k lepšímu porozumění grafům a kódování vůbec. Navíc si žáci připomenou, že i strukturu, kterou dosud chápali velmi vizuálně, lze zapsat pomocí "jedniček a nul".


Hodinu zahájíme aktivitou, jejíž princip si studenti pravděpodobně pamatují: Mají za úkol vytvořit reprodukci (tentokrát grafu) pouze pomocí popisu. Tentokrát se ale spíš než na proces komunikace zaměříme na stanovení pravidel, která umožní graf "přenést" efektivně. Studenti pracují ve skupinkách za stále těžších a těžších podmínek, až dojdou k nějakému způsobu kódování grafů. Omezujeme především samotný přenos, nikoliv předchozí domluvu studentů ve skupině. O získanou zkušenost se můžeme opřít při zkoumání konkrétních notací v další části hodiny.

S pomocí online appletu žáci odhalí fungování seznamu hran a matice sousednosti. Samotné notace jsou vcelku triviální. Studenti by se nad nimi ale měli zamyslet hlouběji, zhodnotit je a porovnat. Zaměřujeme se zajména na jednoznačnost a efektivitu.

Studenti zkoumají, jestli je pro daný graf práve jedno zakódování, a naopak, jestli zakódování jednoznačně určuje graf. A pokud ne, čím se zakódování nebo grafy liší. Znovu si tak připomínají, že u grafu nezáleží na konkrétním nakreselní, ale skutečně jen na struktuře propojení vrcholů. Dále si všimnou, že použité notace nijak neurčují označení a pořadí vrcholů a hran. Kvůli tomu např. nestačí jen jednoduše srovnat dva zápisy, když chceme zjistit, jestli patří stejnému grafu.

Otázka efektivity se týká především délky zápisu. Pozor na srovnávání jablek s hruškami: seznam hran je sice na pohled kratší, využívá ale rozsáhlejší abecedu. Jedničky a nuly v matici sousednosti sice také zobrazujeme jako plnohodnotné znaky, vnitřně v počítači bychom ale pro velké grafy patrně kódovali po jednotlivých bitech. Studenti také mohou pracovat s dalšími kritérii pro efektivitu. Různé úkoly se s různými notacemi řeší různě snadno. Graf daný seznamem hran bývá snazší systematicky projít (a např. v něm najít cestu mezi dvěma vrcholy), špatně se v něm ale zjišťuje, jestli jsou dva konkrétní vrcholy propojeny hranou. To zjistíme mnohem rychleji v matici sousednosti. Kritéria efektivity samozřejmě mohou být ještě rozmanitější. Např. pro studenta, který neudrží úhledné řádky a sloupce, nedává použití matice smysl.

Na závěr hodiny studentům představíme skóre grafu. Využíváme shody okolností: skóre grafu domečku neodpovídá žádnému jinému grafu. To dává naději, že by šlo skóre využít jako notace, která by navíc byla velmi efektivní co do délky zápisu (pro každý vrchol by se ukládalo jen jedno číslo!). O to horší by efektivita byla co do obtížnosti dekódování. Zde studenti zúročí předchozí úvahy: pokud dobře prozkoumají otázku jednoznačnosti, objeví jednoduché protipříklady a zjistí, že skóre jako notaci využít nelze.

Další poznámky

Soutěživí studenti 
Pokud jsou všichni studenti soutěživí, můžeme aktivity pojmout jako soutěž (zadat stejné grafy k přenášení, sledovat, kdo graf první přenese správně atp.). V někerých třídách to patrně pomáhá, obecně to ale není nutné.
Formální správnost zápisů a zpětná vazba 
Opět zde platí, že není důvod k nějaké pečlivé kontrole správnosti zápisů studentů. Pokud udělají chybu, graf prostě nebude správně (nebo vůbec) dekódován. Obdoba funguje pro studentské snahy ušetřit si práci: některé pokusy fungují (pracovat jen s polovinou matice sousednosti, pokud je graf neorientovaný), některé nikoliv (vynechat počet vrcholů u seznamu hran). Není důležité si to pamatovat, důležité je si toho všimnout a umět rozpoznat, co vede ke zlepšení a co k chybám.
Pořadí notací 
Není nutné se držet uvedeného pořadí, lepších výsledků dosáhneme, když se přizpůsobíme zájmu studentů. Potřebné úvahy a závěry se nijak nezmění.
Jiné notace 
Při hodině vycházíme z toho, jaké notace (resp. jejich varianty) se objevily při činnosti studentů. Nejčastěji jsou to právě seznam hran a matice sousednosti, proto na nich stavíme zde i dále v učebnici. Není ale problém úlohy převést na jiné notace, které si studenti případně oblíbili. Nabízí ještě přinejmenším matice incidence a seznam sousedů. Volitelně lze prozkoumat také formát GraphML, který ve srovnání s ostatními není vůbec úsporný, ale za to ukládá mnohem více informací poměrně srozumitelným způsobem.

Grafy potřebujeme i zapisovat, nejen kreslit

Graf nakreslený na papír (nebo na displej počítače) není vždy tou nejlepší volbou:

 • Může být příliš velký a složitý, takže místo očekávané přehledosti se spíš zamotáme a uděláme chybu.
 • Větší graf rádi necháme ke zpracování počítači, ten si ale s obrázkem moc dobře neporadí.
 • Graf můžeme chtít někomu předat v situaci, ale ne vždy je to možné v podobě obrázku.
ikona boxu
Úloha: Přenos grafu

Popsat obrázek dostatečně přesně, aby jej mohl někdo jiný mohl reprodukovat, už jsme zkoušeli. Teď uděláme totéž, ale s grafy. To dost omezuje podobu reprodukovaných obrázků a usnadňuje určení sady obecných pravidel pro popis grafu. Nejdříve se ve dvojici můžete dohodnout na způsobu, jak budete graf popisovat. Potom jeden z vás vybere (nebo vytvoří) graf, který popíše druhému. Měli byste získat dva stejné grafy (předem si rozmyslete, co zde vlastně znamená slovo stejné).

Hru můžete postupně komplikovat:

 1. Nejlehčí je graf popsat slovy, přirozeným jazykem. Následně můžete přidávat omezení.
 2. Ten, kdo popisuje, se nebude dívat na toho, kdo kreslí.
 3. Ten, kdo kreslí, nebude nic říkat, ani se na nic doptávat. Komunikace tedy už nebude vůbec obousměrná, popis grafu by šlo napsat na papír.
 4. Popis bude využívat jen symbolů, nikoliv slov, aby nezáleželo na jazykových schopnostech toho, kdo kreslí.
 5. Popis bude využívat jen velmi omezený počet symbolů, např. jen čísla a mezery.
 6. Použitou abecedu lze omezit ještě víc, až na dva znaky (studujeme informatiku, tak použijeme číslice 0 a 1).

TODO: XXX

--označ vrcholy čísly... shodou okolností to bude praktické

* TODO: testovací data, různé podoby grafů, které různě prověří vlastnosti kódování (5-6 vrcholů, a ať se nenabízí popis typu "trojúhelník s ušima") * očíslované vrcholy, nijak jinak je identifikovat nebudem nějak vyřeš: vytváření vlastních grafů omez - multigrafy, smyčky...

 • Jaký "protokol" jste použili? Na čem bylo třeba se dohodnout? Na jaké grafy lze váš protokol použít, a na jaké ne? Co se stane, když ho použijete na nevhodné grafy?
 • Komu se daří grafy posílat nejrychleji? Proč?

TODO: §uč: chceme-li ICT, lze zapojit komp: posílání mailem, chatem, zápis do tabulky... ?

ikona boxu
Grafové notace

Způsob kódování grafu označujeme také pojmem grafové notace.

Probereme nyní několik základních možností, které jste mohli objevit, a které se v informatice běžně používají. To, na čem jste se s protistranou dohodli, byl váš způsob kódování grafu. Prozkoumáme teď několik způsobů, které běžně používají informatici. Všímejte si, v čem se s vaším způsobem shodují, a v čem se naopak liší.

Potřebujeme najít způsob, jak graf zakódovat pomocí dané množiny znaků (např. 0 a 1). Připomeňme si, že je celkem jedno, jak je graf nakreslený co do tvaru nebo velikosti. Důležité je, které vrcholy jsou spojeny se kterými, grafy reprezentují strukturu vztahů. TODO: připomeňme si: graf je model, i do zápisu chcem dostat jen to nedůležité, a naopak ne to nedůležité

ikona boxu
Úloha: Popis domečku

Otevřete si stránku s jednoduchým appletemJednoduchý jednoúčelový program, který běží v rámci jiného programu, např. ve webové stránce v prohlížeči. http://g.ivank.net/. TODO: udělej screenshot, vlož taky náhled domečku... ne, jiného domečkuy, ať nenapovídám křížení.

Zkonstruujte pomocí appletu známý graf „domeček“. Najděte způsob, jak učiteli snadno ukázat, že se to povedlo (aniž be se musel přijít podívat).

(obrázek - domeček)

TODO: xxx

ikona boxu
Nápověda
 • prozkoumej to - klikej na věci, sleduj co se mění v závislosti na čem
 • byste museli posílat screenshotOtisk obrazovky - stiskem klávesy PrtSc vložíte aktuální obsah obrazovky do schránky, odkud ho potom pomocí Ctrl+V někam vložíte.).


Řešení

screenshot obsah políčka URL

Zkuste sestrojit i další grafy.

Způsob popisu grafu, který jste právě poznali, se nazývá seznam hran. Potvrdili jsme si, že i na první pohled těžko uchopitelnou strukturu bez začátku či konce, jako je graf, můžeme reprezentovat pomocí posloupnosti znaků.

Otazník
Zamysli se a odpověz:

TODO: učitel: doplnit otázky a odpovědi -- ???křížení hran uprostřed domku interpretujete jako prosté překřížení hran, nebo jestli tam uděláte vrchol.)

 • Kolik má graf domečku vrcholů? Vidíme to všichni stejně?
 • Došli všichni ke stejnému řešení, tedy ke stejnému zápisu grafu domečku?
  • Jestli ne, čím se zápisy liší?
  • Zkuste hledat alternativní zápisy pro různé grafy. Na čem závisí jejich počet?
 • A naopak: odpovídá libovolnému seznamu hran právě jeden graf?
ikona boxu
Úloha: Další práce s appletem

Vraťte se na stránku s appletem http://g.ivank.net/.

 1. Zkonstruujte pomocí appletu domeček, tentokrát ale s poněkud jiným tvarem, např. se špičatější, plošší nebo šikmou střechou (aniž byste vrcholy grafu posouvali ručně).
 2. Vymyslete a popiště, jak pomocí appletu graf domečku sestrojit co nejúsporněji (na co nejméně kliknutí a stisků kláves).

TODO: xxx

ikona boxu
Nápověda

Řešení

Matice sousednosti

Seznam hran může být jako kódování dost "upovídaný". Zabere hodně místa, takže např. trvá dlouho ho odvysílat. Podívejme se, jestli by nešlo vymyslet úspornější kódování (zápis grafu pomocí znaků, obvykle čísel). Nejlíp rovnou pomocí jedniček a nul, ať hned vidíme náročnost v bitech.

ikona boxu
Úloha: Z grafu matice

Otevřete stránku Graph Online a doplňte do levé části jedničky a nuly tak, aby se po stisku tlačítka Plot graph zobrazil náš známý domeček.

ikona boxu
Nápověda

Musíte odhalit, jak kódování funguje. Nebojte se experimentovat.

TODO: doplnit hinty a řešení


TODO: xxx

tady to doplnit a asi předělat, autoatlas nejspíš dětem nic neřekne; nabízí se výpočet tarifu mezi pásmy kolem prahy; dej případně "historickou" fotku z atlasu?

Vzpomeňme si na tabulky z autoatlasů, kde jsou řádky i sloupce označeny městy, a v buňkách je délka cesty v kilometrech mezi danými dvěma městy (z příslušného řádku a sloupce).

Nám ovšem stačí rozlišit jen propojení dvou vrcholů hranou.

Princip matice sousednosti je tedy podobný: řádky a sloupce odpovídají vrcholům, a v buňkách je jednička, pokud odpovídající vrcholy sousedíJsou spojeny hranou; odtud také název matice sousednosti., a nula, pokud ne. No a to je celé. Navíc se můžeme domluvit na konvenci, že se nebudeme starat o označení vrcholů. Prostě je budeme číslovat od jedné.


ikona boxu
Úloha: Z matice graf

Dekódujte a nakreslete (rukou či na počítači) tento graf:

0110000
1010011
1101010
0010101
0001010
0110100
0101000

Porovnejte svoje řešení s dalšími. Jsou stejná? Čím se liší? Je některé chybně? TODO: doplnit hinty a řešení 7:1-2,1-3,2-3,2-6,2-7,3-4,3-6,4-5,4-7,5-6

TODO: příklad, cvičení, aktivita: bobří úloha se semafory? XXX aktivita: domluv se se sousedem na kódování, vezmi graf, "odvysílej", kamarád kreslí, porovnejte výsledky. XXX ukázku, cvičení: sestav takovou tabulku, nejlíp tedy se zadáním, které nejde snadno najít... zřejmě "ruční fotku" ze starého autoatlasu

Otazník
Zamysli se a odpověz:

TODO: dej sem nějaké řešení

 • Odpovídá každému grafu právě jedna matice?
 • Odpovídá každé matici právě jeden graf?

Skóre grafu

ikona boxu
Úloha: Skóre grafu

Další způsob popisu grafu se nazývá skóre. Je to posloupnost tzv. stupňů jednotlivých vrcholů.

Stupeň vrcholu je počet jeho hran (v orientovaném grafu proto rozlišujeme vstupní a výstupní stupeň, tedy počet hran vedoucích „dovnitř“ a počet hran vedoucích „ven“). V pražském metru je stupeň Černého Mostu 1, Malostranské 2, Florence 4. Stupeň většiny křížení v pavoučích sítích je 4. Sjezd z dálnice má vstupní stupeň 1, výstupní 2. Stejně na tom jsou dotazy v rozhodovacím stromě (pokud umožňují právě dvě odpovědi). TODO: odkaz na obrázky; ještě příklad: stupeň kponkrétního tur. rozcestníku

Skóre metanu je 1,1,1,1,4 (když dostatečně zjednodušíme fungování těch chemických vazeb).

Methane-2D.svg

Skóre krychle je 3,3,3,3,3,3,3,3.

Cube simple.svg

Skóre symbolu relikvií smrti je 2,2,3,4,4,4,5 (skóre obvykle pro přehlednost vzestupně seřadíme).

Sign of the Deathly Hallows.svg

TODO: jak je to s řazením?? mám to komentovat? nebo jen pro učitele? do bonusu?

Úkoly:

 1. Napište skóre grafu z předchozího úkolu (domeček, bez vrcholu uprostřed, prostředek berte jako křížení hran).
 2. Nakreslete jiný graf se stejným skóre. Je opravdu jiný? Nebo je jen „pokroucený a zpřeházený“, ale vlastně stejný? Aha!
 3. Skóre je navíc mnohem kratší než seznam hran! Bylo by tedy možné používat skóre jako úspornějšíÚspornější co do počtu použitých znaků, tedy zabrané paměti. Samozřejmě pak je náročnější graf dekódovat, tedy podle skóre nakreslit. způsob kódování grafu? Rozmyslete, jaké vlastnosti takové kódování musí mít, aby bylo použitelné, a prozkoumejte, jestli tyhle vlastnosti skóre splňuje. Vysvětlete a zdůvodněte svůj závěr. Jestli potřebujete, použijte různé ukázkové grafy apod.

TODO: Viz související úlohy na Moodlu.

TODO: vlož hinty a řešení

Čím je určen graf?

V předchozích aktivitách jsme se oprostili od spojení grafu a jeho konkrétního nakreslení. Potřebovali jsme přenést či zakódovat jen to, co je na grafu opravdu podstatné. Díky tomu už víme, co to je.

ikona boxu
Pamatuj si:

Graf je jednoznačně určen svými vrcholy a jejich propojením hranami.

TODO: BonusBox a skutečná definice

definovat i vrcholy?

jak to souvisí s tím, jak jsme se dohodli - neorientovaný, neohodnocený, nemulti, bez smyček... nebo jinak: jak by vypadala dafinice jiného typu grafu?

Otazník
Zamysli se a odpověz:

Proč je třeba určit i vrcholy, když stejně popisujeme jejich propojení hranami?

Další informace?

Graf je definován svými vrcholy a hranami mezi nimi. Někdy ale situace vyžaduje pracovat s dalšími podrobnostmi. Např. v úloze s výletem na kopec bylo třeba počítat s délkami jednotlivých úseků. Za tím účelem ke grafům přidáváme tzv. ohodnocení hran či vrcholů. Zpravidla je to číslo, které se váže k dané hraně či vrcholu. Může jít o délky cest, propustnosti datových linek, dlužné částky mezi zeměmi, doby trvání úkolů a mnoho dalšího. Nemusí jít ale jen o čísla, často máme např. pojmenované vrcholy. V případě rozhodovacích stromů mají některé vrcholy přiřazenu otázku, hrany mají směr a odpověď. S ohodnocenými grafy můžeme řešit ještě mnohem širší škálu problémů.

Pracujeme-li se zakódovanými grafy, často se přirozené místo pro ohodnocení přímo nabízí. V seznamu hran můžeme ohodnocení hran připojit přímo ke dvojici vrcholů, která tu kterou hranu určuje. V matici pak můžeme na místo 0 a 1 psát přímo dané ohodnocení (a nějakou speciální hodnotou vyjádřit, pokud daná hrana vůbec neexistuje). V každém případě si také můžeme vytvořit vedle ještě jeden seznam a do něj zaznamenat ohodnocení jednotlivých vrcholů či hran.

Pracujeme-li s grafy nakreslenými, píšeme ohodnocení zpravidla přímo k dané hraně či vrcholu.

TODO: XXX příklady -- https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zavislostni-strom1.png to je chyták, je tam víc inforamce, nejen strutkura!

Někdy můžeme ohodnocení reprezentovat i jinak a vytvořit tak užitečné vizualizace.

TODO: nepovedlo se obrázek nahrát, chyba v právechVztahy na Středním východě.

TODO: xxx

SROVNEJ:

složitý příklad: http://i100.independent.co.uk/article/syria-who-is-fighting-who--WyqKKRXZDx proč je tak složitý? takže jsou grafyu naprd? ne! ta struktura je stejná, jen se to prostě nevejde na papír! úloha: klika!! a odhad - jaký maximální graf, aby tam klika byla? dané velikosti? nebo to je moc ramsay?

Doplňující otázky a úkoly

ikona boxu
Úloha: Matice sousednosti a velikost grafu

Představte si, že byste matici dostali opravdu jako pouhý sled bitů:

0110000101001111010100010101000101001101000101000

Nemůžete začít kreslit, dokud se nevyjasní, kde začínají a končí jednotlivé řádky. Takže: Co s tím?

Vyberte si jednu ze dvou možností (nebo vymyslete ještě jinou):

 1. Vykoukat velikost nějakým kouzlem (?) přímo z datové zprávy, tak jak je.
 2. Velikost ke zprávě přibalit. neboli: Jakým způsobem přidat počet vrcholů ke zprávě obsahující matici po řádcích? Pozor: Musí to fungovat pro libovolně velké grafy. Nemůžete se spolehnout, že posílané číslo bude mít méně, než třeba 3 číslice.

Jaké jsou výhody a nevýhody uvedených přístupů?

TODO: XXX

Nápověda pro 2): "jedničková soustava". Zkuste ale přijít na úspornější způsob.

Druhý postup má pár drobných výhod: Např. tu, že můžeme rovnou kreslit, aniž bychom museli čekat na celou zprávu. Z toho plyne, že ani nemusíme mít celou zprávu zároveň v paměti, takže můžeme kreslit i enormně veliké grafy.

lze řešit různě - odmocnina, zkoušení odspodu, poslání infa na začátku grafu (ale to je zrádně složité, pokud nepojedeme jedničkově); zajímavé to je, když se doplní optimalizace na trojuhelník

ikona boxu
Úloha: Efektivita kódování

Který způsob zápisu grafů je lepší? To záleží, co zrovna potřebujeme, na čem nám v dané situaci záleží. Málokdy existuje jedno nejlepší řešení pro všechny případy.

U kódování nás velmi často zajímá délka kódu. Je efektivnější seznam hran, nebo matice sousednosti?

 1. Najděte několik příkladů grafů, které ukáží, že někdy je lepší seznam hran, a někdy matice sousednosti.
 2. Zjistěte, jak je velikosti grafu úměrné místo zabrané seznamem hran a místo zabrané maticí sousednosti. Velikost grafu obvykle udáváme pomocí počtu vrcholů nebo počtu hran.
 3. Odpovězte na otázku: pro jaké grafy se lépe hodíZde ve smyslu: je úspornější. seznam hran, a pro jaké matice sousednosti?
ikona boxu
Úloha: Úspornější kódování

Předpokládejte naši obvyklou cvičnou situaci, tedy kódování neorientovaných grafů s vrcholy označenými za sebou jdoucími přirozenými čísly od 1.

 1. Podívejte se na několik příkladů matic sousednotsti z hodiny. Všimnete si nějaké pravidelnosti, kterou splňuje každá matice? Lze z některé části matice odvodit jiné části? Navrhněte vylepšený způsob, jak kódovat graf pomocí stejné myšlenky jako u matic, a ušetřit přitom místo.
 2. Zkuste totéž pro seznam hran: je možné jej nějak zestručnit, aniž bychom přišli o podstatné informace?
 3. Porovnejte komprimované verze obou kódování tak, jako v předchozí úloze: o kolik jsou vylepšená kódování úspornější? Jak jsou délky zakódování úměrné velikosti kódovaného grafu?

je lepší změnilo se nějak, čemu jsou

TODO: Jak si poradit, když je graf orientovaný (hrany mají směr, na pořadí vrcholů ve vztahu nějak záleží)?Závěr

Graf je přehledný a praktický, pokud potřebujeme pracovat se vztahy. Na druhou stranu, když je graf velký, je potíž jej zakreslit a dále zpracovávat ručně. V takové situaci (a takových situací je většina) graf vhodně zakódujeme a k jeho zpracování využijeme počítač. Jednoznačný způsob zakódování nám mimo jiné umožní zpracovávat grafy automatizovaně. Popsat, jak spočítat např. počet vrcholů a hran daného grafu, je jednodušší, pokud máme v rukou (či v souboru) seznam hran či matici sousednosti, než obrázek.

TODO: doplň SummaryBox