Odkazy na kapitoly k ověřování najdete na úvodní stránce. Tyto vzdělávací materiály jsou alfa verzí určenou k ověřování ve školním roce 2018/2019 v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 Podpora rozvíjení informatického myšlení.


Předmluva pro učitele

Z Informatika pro každého
Přejít na: navigace, hledání
Hlavní strana · Jak učit informatiku
ikona boxu
Gymnázia a střední školy

Učebnice je původně určená především pro všeobecná gymnázia. Protože ale představuje naprosté základy, zvládnete v případě potřeby materiál uzpůsobit i jiným školám, včetně základních.

Vítejte!

Pustit se do výuky informatiky je skvělé rozhodnutí. Cílem této učebnice je to co nejvíc usnadnit — jak studentům, tak učitelům. Na následujících řádcích shrneme, co je dobré vědět předem.

Proč učit informatiku jako vědu?

ikona boxu
Další informace a náměty

Na blogu Učíme informatiku se postupně začíná scházet komunita učitelů informatiky a dalších zájemců o toto téma. TODO: a FB skupina !!

Ve stručnosti uvedeme jen několik bodů. TODO: odkaž na podrobnější materiál, až ho budeš mít

 • Význam informatiky ve světě:
  • všudypřítomnost na informatice založených technologií
  • transformativní vliv na jiné obory lidské činnosti (vč. jiných školních předmětů)
  • společenské změny způsobené informatikou
  • využitelnost v každodenním životě
 • Informatika může výrazně pomoci dosahovat různé obecné vzdělávací cíle (kromě všemi oblíbených klíčových kompetencí také např. informatické myšlení).
 • Informatika je věda dostatečně ukotvená, má své základní pojmy, problémy, postupy, výsledky a aplikace. Je zcela srovnatelná s tradičně vyučovanými přírodními vědami a není důvod pro její vyčlenění.
 • Přínosy informatiky lze jen těžko nahrazovat v jiných předmětech. Jednodušší je prostě učit informatiku.
 • Na druhé straně může informatika prostřednictvím vzájemných vazeb podpořit výuku v ostatních předmětech.
 • Potřebujeme kvalifikované informatiky. Typický maturant ovšem netuší, co vůbec informatika je (leckdy ani, že existuje). Často ani nedostanou šanci to během školní docházky zjistit. Dost dobře to netuší ani mnoho z těch, co se rozhodnou informatiku studovat na vysoké škole. Druhá strana téže mince jsou pak lidé, kteří netuší, co informatici dělají, kdy a jak je užitečné využít jejich služeb a jak jim rozumět.
 • Informatika je sama o sobě esteticky a intelektuálně hodnotná.

Tak jako má maturant vědět, co bylo v Dachau, co je evoluce nebo že energie je jasně definovný fyzikální pojem, má vědět, co je informace, algoritmus, nebo třeba rekurze. A pokud možno trochu víc.

Nabízí se otázka, proč se tedy informatika neučí. Důvody jsou podle všeho historické. Tedy fakt, že se dosud neučila (a funguje to tedy přeci i bez ní). Z toho potom plyne kruh dalších příčin: informatika není součástí osnov, takže nemá smysl vzdělávat učitele a vyvíjet materiály, takže nemá smysl ji zařazovat do osnov, když není, kdo by ji učil a podle čeho atd.

Cíl výuky podle učebnice

Z výše uvedeného je snad zřejmé, že cílem není výcvik armády programátorů, studentů Matfyzu ani nic podobného. Zjednodušeně lze říct, že je cílem naučit informatiku tak, jak na gymnáziu naučíme fyziku, matematiku a ostatní vědy.

Cíle výuky informatiky

Studenti se mají seznámit se základními pojmy, problémy, postupy, výsledky a aplikacemi informatiky tak, aby je dokázali prakticky využít k naplňování svých potřeb.
Přitom studenti rozvíjí související klíčové kompetence (především řešení problémů a komunikace) a informatické myšlení.TODO: časem možná umíme lepší odkaz na IM?

Podrobnější cíle postupně rozepíšeme u jednotlivých témat. Je nutno si uvědomit, že gymnázium není vysoká škola, takže tradiční informatická témata mohou být pojatá poněkud jinak. Na gymnáziu sledujeme jiné cíle, takže vyučujeme jiný obsah a používáme jiné metody, než jaké možná znáte ze studia informatiky na vysoké škole.

Ale kde je „normální“ informatika?

TODO: až bude, tak ikonku puzzleNejpozději tady se asi ptáte, kde je tedy práce v textovém editoru, vyhledávání na internetu a další obvyklá témata. Velmi stručně okomentujeme, kde je vidíme:

 • Se základními uživatelskými dovednostmi mají studenti přijít ze základní školy.
 • Znalosti a dovednosti spadající do jiných předmětů si studenti mají osvojit v rámci těchto předmětů. Otázky typografie, nástroje kontroly pravopisu, počítačová grafika a digitální fotografie, počítání pomocí tabulkových procesorů — to není třeba učit v informatice. Vyučující daných předmětů konec konců sami nejlépe vědí, jak a proč se digitální technologie v jejich oboru reálně využívají.
 • Podle stejného principu jsou některá témata zařazena do informatiky. Tabulky, editory grafů atp. potřebujeme, a proto je používáme a učíme.TODO: odkaz na : udělej si sám

Z „uživatelské“ informatiky nám toho pak vlastně zbyde překvapivě málo, např. zcela základní fungování výpočetní techniky, otázky bezpečnosti a související návyky apod. V praxi samozřejmě najdete kompromisní řešení odpovídající specifické situaci na vaší škole. Bude skvělé, když to nebude znamenat odsun témat skutečné informatiky do volitelného semináře.

Vztah informatiky a RVP

Je asi zřejmé, že kdo chce na gymnáziu učit informatiku, která dává smysl, musí současné ne zcela optimální vymezení v RVP G číst poněkud kreativně.

Jak s učebnicí pracovat

ikona boxu
Výukové plány podle projektu PRIM

V rámci projektu Podpora rozvoje informatického myšleníTODO: link vznikly k některým kapitolám doplňovké materiály, včetně konkrétních plánů vyučovacích hodin. Více inforamcí najdete na zvláštní stránce.

Vzhledem k tomu, že je informatika v českém prostředí poměrně nové téma, snažili jsme se učebnici zpracovat poměrně tradičním způsobem: s výukovými aktivitami, výkladem, příklady, úlohami, shrnutími, rozšiřujícími materiály atd. Její použití by tak nemělo ničím překvapit. Učebnice obsahuje jen minimum interaktivních prvků nebo čehokoliv dalšího, co by z ní dělalo elektronickou učebnici v pravém slova smyslu. TODO: odkaz neumajer

ikona boxu
Komentáře pro učitele

Zvolené médium nám umožnilo včlenit komentáře pro vyučující přímo do textu učebnice. Aktivujete je tlačítkem v panelu nalevo. Podobně si studenti zapínají zobrazení rozšiřujících materiálů, nápověd a řešení k úlohám. TODO: V tuto chvíli je všechno takto dostupné, stejně jako v papírové učebnici stačí nalistovat řešení. Jsme otevřeni návrhům na případné úpravy podle toho, jak se řešení osvědčí v praxi. Je ovšem třeba mít na paměti, že řešení musí být dostupná např. pro nemocné žáky a pro samouky a že nechceme zavádět žádné uživatelské účty.

ikona boxu
Hurá!

Povedlo se vám zobrazit komentáře pro učitele.

Obsah učebnice uvádí hlavní témata, jednotlivé kapitoly pak obvykle odpovídají přibližně jedné (90minutové) lekci. Záleží ale na situaci a vaší preferenci, jak podrobně se budete chtít čemu věnovat. Materiálu je lehký nadbytek, protože různí studenti chápou různá témata různě snadno a jsou různě rychle hotovi s různými úlohami a aktivitami. V úvodu lekce naznačujeme ideální průběh hodiny a co považujeme za klíčové, není to ale míněno jako dogma.

Přebytek materiálu také umožňuje zadání práce těm, kdo jsou předčasně hotovi, zadání domácích úkolů či prověrek.


Organizační otázky

Časové vymezení 
Učebnice má pokrýt TODO: časem aktualizujvýuku po dobu jednoho roku v rozsahu dvou hodin týdně (a pokud se budou řešit všechny úlohy a náměty na projekty, tak nejspíš jeden rok přibyde). To je na jednu stranu málo ve srovnání s ostatními srovnatelnými předměty, na druhou stranu to lépe odpovídá reálné situaci na školách. Rok také považujeme za minimem pro získání alespoň základního přehledu o oboru (namísto dojmu, že je to další kapitola po prezentacích v PowerPointu). V případě časové tísně doporučujeme zařadit téma Informace. Dotýká se většiny klíčových pojmů informatiky a dává tak šanci se jim alespoň krátce věnovat.
Věk studentů 
Učebnice je psaná tak, aby byla na základní úrovni zvládnutelná i pro studenty prvních ročníků. Některá témata by koneckonců obstála i na základní škole a zařazena jsou proto, že se tam s nimi studenti nejspíš nesetkali. Starší studenti díky znalostem z jiných předmětů snáze pochopí některé hlubší souvislosti. To by ale neměl být důvod k odkládání. Ty hlubší souvislosti nejsou stěžejní, lze se k nim vrátit a studentům se naopak usnadní pochopení v těch ostatních předmětech.
Učebna a pomůcky 
Výuka bude nejspíš probíhat v počítačové učebně a učebnice s tím počítá. Studenti se musí naučit odhadnout, kdy je efektivnější pracovat s papírem a tužkou a kdy s počítačovou aplikací (a kterou). Technika je při výuce informatiky prostředkem a jen málokdy cílem. Někdy tak učebna není třeba, a někdy bude spíš ke škodě (např. kvůli rozložení stolů). Nikde nespoléháme na žádné speciální či placené programy či služby ani jiné pomůcky. Máte-li třeba interaktivní tabule, hlasovátka, tablety atd., tak jistě víte, co s nimi, a podle situace je vhodně využijete. Výuka podle učebnice také není překážkou pro studenty pracující na vlastním vybavení, pokud jsou ochotni si doinstalovat potřebný (bezplatný) software a mají přístup na internet.
Velikost třídy 
Typicky je informatika vyučovaná po polovinách a předpokládáme to, ale není to podmínkou.

Jak učit informatiku

Související informace naleznete také v článku Jak učit informatiku.

K výuce informatiky existují různé přístupy. My jsme se s ohledem na cílovou skupinu (studenti středních škol) a výše uvedené cíle rozhodli pro výuku založenou na aktivní práci studentů, kteří při řešení rozličných problémů postupně odhalují tajemství informatiky a rozvíjí související dovednosti. Důraz tedy klademe na pochopení základních principů a schopnost je v různých situacích využít. Faktů k zapamatování v učebnici najdeme minimum. Ta fakta, která si studenti zapamatují, si zapamatují právě jejich opakovaným používáním v různých souvislostech. Učitel studenty při práci různě podporuje, málokdy se ale uchýlí k tomu, že by jim sdělovat nějaké odpovědi. Většinu interakcí moderuje a přesměrovává tak, aby probíhala mezi studenty, a ti si tedy pomáhali (nebo se třeba dohadovali) vzájemně mezi sebou).

Popsaný přístup učebnice předpokládá, samozřejmě ji ale můžete využít i pro jiný styl výuky.A teď už zbývá jen popřát hodně zdaru a samé příjemné zážitky a pustit se do práce.